<< Til registeret

Borkens Lyre. Viser og sange fra Borchs Kollegium. Trykt som manuskript. Kjøbenhavn: Schultz 1883. iv+130 s.

Forord.

     Denne bogs titel "Borkens lyre" er laant fra en mindre samling digte, der for omtrent fyrretyve aar siden blev trykt som manuskript for venner, men hvoraf der kun foreligger to ark. Disse er helt og holdent optagne i nærværende samling, som desforuden indeholder det meste af hvad der er frembragt i poetisk form paa eller om Borchs kollegium. Da tanken om at samle disse poesier opstod, var det oprindelig hensigten at lade samlingen indeholde alt hvad der fandtes tilgængeligt, men det viste sig snart, at stoffet i saa fald vilde blive for stort, og det har derfor af hensyn til pladsen været nødvendigt at udelade meget, som man ellers kunde have ønsket at medtage. Hvad der er tilbage, findes spredt, dels her paa kollegiet, dels paa bibliothekerne, dels i privat besiddelse.
     Ordningen er, som det let vil ses, saavidt muligt kronologisk; med hensyn til retskrivningen er enhver forfatters ejendommelige skrivemaade fulgt, og kun hvor en saadan ikke fandtes, er der søgt tilvejebragt ensartethed indenfor det enkelte digt.
     Til denne korte redegjørelse skal endnu kun føjes en tak til alle dem, der har vist dette foretagende interesse og velvilje.

Borchs kollegium i januar 1883.

Hans Hansen,
cand. philol.,
f. t. inspektor.


[Herfra er gengivet:
(s. 1-3:) Tvende Arier, musicerede til Collegii Medicei Solenne Indvielse, d. 25. May Ao. 1691.
(s. 9-11:) Cantate, afsiungen ved Indvielsen af Collegium Mediceum den 28. Maii 1825.
(s. 96-100:) + Jens Paludan-Müller. Paa Borchs Collegium, 6te Februar 1865.]


<< Til registeret